STANDARDOWE WARUNKI NAJMU

Niniejsze Standardowe Warunki Najmu stanowią integralną część Umowy Najmu zawartej pomiędzy PLCars Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowej 13 (Wynajmujący) i Najemcą wskazanym w Umowie Najmu. Przedmiotem najmu jest Samochód opisany w Umowie Najmu, który zostanie udostępniony Najemcy na warunkach określonych w Umowie Najmu i załącznikach do niej, w tym w Standardowych Warunkach Najmu i Cenniku.

Warunki zaakceptowane przez Najemcę będą miały zastosowanie także w przypadku zmiany przedmiotu najmu w czasie obowiązywania Umowy, jak również w przypadku późniejszej zmiany Standardowych Warunków Zajmu. Aktualny, zaakceptowany przez Najemcę w chwili zawarcia umowy cennik (Cennik) stanowi załącznik do niniejszych Warunków i Umowy najmu.

 • 1. Wynajem Samochodu
 1. Wynajmujący wyda Najemcy Samochód w dobrym stanie, posiadający kompletne wyposażenie i pełen zbiornik paliw, wraz z jednym kompletem kluczy oraz dokumentami pojazdu. Przedmiotowy pojazd będzie sprawny technicznie, pozbawiony wad fizycznych, mechanicznych i prawnych oraz będzie posiadał ważne ubezpieczenie OC.
 2. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem wynajmowanego Samochodu. Złożenie przez Najemcę podpisu na Umowie najmu bez żadnych dodatkowych uwag oznaczać będzie, że Najemca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do stanu wizualnego i technicznego Samochodu, jego wyposażenia, ani warunków najmu.
 • 2. Zwrot Samochodu
 1. Po zakończeniu okresu najmu Najemca obowiązany jest zwrócić Samochód z kompletem dokumentów i wyposażenia, w stanie w jakim go wynajął i w miejscu i w dniu określonym w Umowie. Pojazd powinien być czysty w stopniu umożliwiającym zweryfikowanie jego stanu. W przypadku, gdy stan pojazdu uniemożliwia weryfikacją jego stanu, zostanie ona dokonana dopiero po doprowadzeniu Samochodu przez Najemcę do stanu umożliwiającego zweryfikowanie jego stanu. Zwrot Samochodu nastąpi wyłącznie do rąk pracownika bądź przedstawiciela Wynajmującego.
 2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i odebrać Samochód od Najemcy, na koszt Najemcy, w przypadku gdy stwierdzi, że Samochód użytkowany jest z naruszeniem warunków Umowy lub niniejszych Standardowych Warunków Najmu. O rozwiązaniu Umowy Wynajmujący poinformuje Najemcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Najemca zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia Wynajmującemu w formie pisemnej chęci zmiany wskazanego w Umowie miejsca lub daty zwrotu Samochodu. W razie akceptacji takiej zmiany przez Wynajmującego, doliczone zostaną ewentualne dodatkowe opłaty z tytułu zwrotu Samochodu na zmienionych warunkach. Brak akceptacji ze strony Wynajmującego zobowiązuje Najemcę do zwrotu Samochodu na pierwotnych warunkach zawartych w Umowie.
 4. W przypadku porzucenia Samochodu przez Najemcę, tj. jego zwrotu z naruszeniem postanowień ust. 1-3 powyżej, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tej przyczyny.
 5. Umowa najmu ulega rozwiązaniu po skutecznym dokonaniu zwrotu Samochodu, dokonanym zgodnie z postanowieniami ust. 1-3 powyżej, przez Najemcę i uregulowaniu opłaty należnej Wynajmującemu.
 • 3. Warunki używania Samochodu
 1. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o Samochód, w tym do:
  1. przestrzegania przepisów prawa regulujących zasady korzystania z Samochodu oraz prawa o ruchu drogowym;
  2. parkowania Samochodu, jeżeli jest to możliwe, na parkingach strzeżonych;
  3. zamykania i zabezpieczenia pojazdu wszelkimi urządzeniami zabezpieczającymi, w jakie jest on wyposażony, ilekroć kierowca go opuszcza;
  4. zabezpieczenia przed kradzieżą, utratą lub zniszczeniem dokumentów (w tym do niepozostawiania dokumentów pojazdu w samochodzie), kluczyków oraz dodatkowego wyposażenia, jakie posiada pojazd;
  5. wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt bieżącej obsługi Samochodu, w tym sprawdzanie i uzupełnienia płynów, sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach oraz działania świateł;
  6. utrzymywania Samochodu w należytej czystości;
  7. przerwania jazdy i natychmiastowego zawiadomienia Wynajmującego w przypadku stwierdzenia awarii, usterki lub innych nieprawidłowości w działaniu Samochodu.
 2. Najemca nie może używać Samochodu:
  1. do przewozu większej liczby osób lub masy ładunku niż określone w dokumencie rejestracyjnym Samochodu;
  2. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu;
  3. do uruchamiania lub holowania innych Samochodów, przyczep lub innych przedmiotów;
  4. do przewozu przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu, które mogą uniemożliwić dalszy wynajem, a także do palenia w Samochodzie papierosów;
  5. z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, np. celnych, drogowych lub innych, jeżeli naruszenie nastąpiło z winy Najemcy;
  6. w sposób nieodpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Samochodu, w tym również w wyścigach, rajdach lub zawodach;
  7. gdy kierowca Samochodu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji;
  8. bez potwierdzonej pisemnie zgody Wynajmującego – na terenie Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Irlandii, Republiki Greckiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Malty, a także na terenie Republiki Ukrainy, Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej w tym na terenie Obwodu Kaliningradzkiego oraz na terenie Państw bałkańskich.
  9. na obszarach geograficznych zabronionych przez Wynajmującego;
  10. na obszarach geograficznych objętych klęską żywiołową.
 3. W przypadku uszkodzenia przez Najemcę wnętrza Samochodu lub wnętrza bagażnika, jest on odpowiedzialny za wynikłe szkody do ich pełnej wysokości.
 4. W przypadku, gdy Najemca w sposób zawiniony utraci, zgubi lub zniszczy dokumenty lub kluczyki Samochodu, ponosi on rzeczywiste koszty przywrócenia możliwości korzystania z
  Samochodu – w tym m.in. przerejestrowania pojazdu, wymiany zamków. Wynajmujący może domagać się od Najemcy pokrycia utraconych korzyści, określanych na podstawie dobowej stawki najmu obliczonej na podstawie okresu wyłączenia Samochodu z eksploatacji.
 5. Kierowcą może być jedynie osoba fizyczna wskazana w Umowie najmu. Inna osoba fizyczna może być kierowcą Samochodu w przypadku, gdy zostanie ona wskazana w Umowie najmu jako dodatkowy kierowca i zostanie uiszczona z tego tytułu wskazana opłata. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył Samochód.
 6. Kierowcą może być osoba posiadająca prawo jazdy wydane w krajach niewymienionych w Konwencji o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 24 lutego 1988 r. Nr 5 poz. 40, zm. poz.44) wyłącznie wtedy, gdy posiada ona międzynarodowe prawo jazdy.
 • 4. Opłaty
 1. Opłata za wynajem obliczana jest jako wielokrotność 24-godzinnych okresów użytkowania Samochodu przez Najemcę w wysokości określonej cennikiem, liczonych począwszy od dnia rozpoczęcia najmu wskazanego w Umowie najmu, oraz ewentualnych opłat dodatkowych, oraz opłat niezależnych od Wynajmującego, powstałych w trakcie najmu z winy Najemcy i przez niego nieuiszczonych, jak np. opłaty parkingowe, mandaty, itp., które Wynajmujący ureguluje w zastępstwie Najemcy.
 2. Płatność za wynajem dokonywana jest po sprawdzeniu Samochodu przez Wynajmującego – odbywa się po zakończeniu okresu najmu poprzez pobranie sumy z rachunku karty kredytowej Najemcy, po uprzednim zablokowaniu przez Wynajmującego kwoty depozytu brutto.
 3. Zabezpieczenie depozytem następuje w dniu rozpoczęcia najmu i obejmuje sumę kwot, na które składają się:
  1. określony Umową czynsz za cały okres trwania najmu, zadeklarowany przez Najemcę;
  2. depozyt na zabezpieczenie określona Cennikiem, której konieczność zapłaty odpada w przypadku wykupienia przez Najemcę opcji CDW, SCDW, TP lub SC, o których mowa w §7. poniżej;
  3. opłaty przewidziane Cennikiem lub Warunkami.

Depozyt blokowany jest w wysokości odpowiadającej sumie powyższym opłat.

 1. W przypadku wyboru opcji pełnego baku paliwa („full to full”) Najemcy zostaje wydany samochód z pełnym bakiem paliwa i jest zobowiązany do zwrotu pojazdu z pełnym bakiem paliwa. Wynajmujący obciąży najemcę kosztem brakującej ilości paliwa przy zastosowaniu stawki za 1 litr według Cennika, w przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym bakiem. W chwili wynajmu na Najemcę zostanie nałożony depozyt za zbiornik paliwa w wysokości kwoty za zatankowanie pustego zbiornika zgodnie z Cennikiem.
 2. W przypadku, gdy Najemcy został wydany Samochód z niepełnym bakiem (bez opcji pełnego baku paliwa), zostaje on obciążony kwotą rzeczywistej wartości paliwa.
 3. Jeśli samochód nie zostanie przez Najemcę w ustalonym w Umowie miejscu lub terminie, Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty będącej równowartością dziennej stawki najmu wraz z ustalonymi opłatami dodatkowymi za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Samochodu. W takim przypadku Wynajmujący dokona na karcie kredytowej udostępnionej na poczet realizacji umowy, zajęcia kwoty odpowiadającej przedmiotowym opłatom.
 4. W przypadku stwierdzenia złego użytkowania pojazdu lub niestosowania się do zapisów Standardowych Warunków Najmu tj. palenie papierosów w pojeździe, jazda pod wpływem alkoholu oraz używanie pojazdu do celów sprzecznych z warunkami umowy oraz ustaleniami z Najemcą, Najemca ma prawo nałożyć karę w wysokości odpowiednio:
  • Palenie papierosów w pojeździe – 500 Euro,
  • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – 500 Euro plus koszt transportu samochodu do bazy,
  • Użytkowanie sprzeczne z ustaleniami oraz SWN – 1000 Euro oraz zabranie pojazdu przez Najemcę niezależnie od terminu zakończenia umowy z Wynajmującym.
 5. Jeżeli Najemca pod wpływem alkoholu spowoduję kolizję lub wypadek komunikacyjny, ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uszkodzony pojazd. W przypadku szkody całkowitej odpowiedzialność Najemcy określana jest do wysokości wartości pojazdu.
 6. Wszelkie opłaty będą uiszczane w PLN lub EUR, przy czym jeśli kwoty podane w EUR, to przeliczane są one na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego ostatni dzień trwania Umowy.
 • 5. Ubezpieczenie

Wynajmujący oświadcza, że Samochód posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne na terytorium RP oraz krajów Unii Europejskiej z wyłączniem krajów wymenionych pkt. 3. Potwierdzenie zawarcia Umowy ubezpieczenia dołączone jest do dokumentów Samochodu.

 • 6. Uszkodzenie, kolizja, utrata, kradzież
 1. W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia, utraty lub kradzieży Samochodu lub wyposażenia, Najemca poniesie odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę na zasadach określonych w niniejszych Warunkach oraz w obowiązujących przepisach prawa. Powyższe roszczenie Wynajmującego może objąć utracone korzyści będące równowartością dziennej stawki najmu wraz z ustalonymi opłatami dodatkowymi za każdy dzień wyłączenia Samochodu z możliwości eksploatacji, do dnia jego naprawy lub nabycia w jego miejsce nowego pojazdu. Odpowiedzialność Najemcy może zostać ograniczona poprzez wykupienie opcji o których mowa w §7 poniżej.
 2. Najemca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu każde uszkodzenie, utratę lub kradzież Samochodu lub jego wyposażenia, wskazując miejsce i okoliczności zdarzenia. Przedmiotowe zgłoszenie powinno każdorazowo zostać potwierdzone Wynajmującemu w formie pisemnej.
 3. W przypadku uszkodzenia lub awarii technicznej Samochodu Najemca ma obowiązek do zabezpieczenia Samochodu oraz do niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących jego stanu oraz lokalizacji.
 4. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek napraw Samochodu, o ile nie dojdzie do powiadomienia Wynajmującego i uzyskania jego zgody.
 5. W przypadku kolizji w której udział brał wynajmowany Samochód lub jego kradzieży (a także kradzieży wyposażenia), Najemca jest zobowiązany wezwać Policję na miejsce zdarzenia albo zawiadomić Policję o kradzieży oraz poinformować Wynajmującego o każdym z tych zdarzeń.
 6. Najemca ma obowiązek niezwłocznie przekazać Wynajmującemu protokół Policji dotyczący zdarzenia oraz dołożyć wszelkich starań, celem uzyskania i przekazania Wynajmującego możliwie szerokiego zakresu informacji odnośnie zdarzenia, uczestników i świadków kolizji, uszkodzenia lub kradzieży Samochodu – w szczególności danych obejmujących numer polisy OC i dane zakładu ubezpieczeniowego sprawcy wypadku, jeśli była nim osoba trzecia.
 7. Najemca udzieli Wynajmującemu oraz ubezpieczycielowi Samochodu wszelkiej koniecznej pomocy w toku postępowań związanych z kolizją, uszkodzeniem lub kradzieżą Samochodu oraz jego wyposażenia, do jakich doszło w okresie najmu. W żadnym wypadku Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Samochodu.
 8. Naruszenie przez Najemcę powyższych obowiązków powoduje wyłączenie ochrony Najemcy, którą został objęty na podstawie wykupionych opcji CDW, SCDW, TP lub SC, o których mowa w §7. poniżej.
 • 7. Odpowiedzialność Najemcy
 1. W momencie zawierania Umowy, Najemca może ograniczyć zakres swojej odpowiedzialności za Samochód poprzez wybranie opcji z oferty Wynajmującego oraz uiszczenie dodatkowej opłaty, określonej szczegółowo w Cenniku. Warunkiem skorzystania z opcji, o których mowa w ust. 2 pkt d) – e) jest wykupienie dwóch podstawowych opcji CDW/SCDW i TP.
 2. Wynajmujący w ramach świadczonej usługi najmu udostępnia Najemcy poniższe opcje:
  • Collision Damage Waiver (dalej “CDW”), ogranicza odpowiedzialność finansową Najemcy w wyniku uszkodzeń, do wartości udziału własnego, podanego w aktualnym Cenniku. Ograniczeniu odpowiedzialności w tym przypadku nie podlegają uszkodzenia lub utrata: kół (felg, kołpaków, opon), szyb, lusterek bocznych, wycieraczek, wnętrza Samochodu i bagażnika, dachu i podwozia Samochodu (w tym tłumika i miski olejowej) oraz tablic rejestracyjnych, a także zabrudzenia Samochodu powodujące trwałe uszkodzenia powierzchni lakierniczej;
  • Super Collision Damage Waiver (dalej “SCDW”), znosi odpowiedzialność finansową Najemcy za powstałe uszkodzenia. Zniesieniu odpowiedzialności w tym przypadku nie podlegają uszkodzenia lub utrata: kół (felg, kołpaków, opon), szyb, lusterek bocznych, wycieraczek, wnętrza Samochodu i bagażnika, dachu i podwozia Samochodu (w tym tłumika i miski olejowej) oraz tablic rejestracyjnych, a także zabrudzenia Samochodu powodujące trwałe uszkodzenia powierzchni lakierniczej;
  • Theft Protection (dalej „TP”) w przypadku kradzieży Samochodu ogranicza odpowiedzialność Najemcy do wysokości udziału własnego, określonego w Cenniku;
  • Glass and Tire Coverage (zwane dalej “GT”) ogranicza odpowiedzialność finansową Najemcy w wyniku uszkodzeń opon lub szyby czołowej Samochodu do wartości udziału własnego odpowiedniego dla GT podanego w aktualnym Cenniku;
  • Super Cover (dalej „SC) znosi odpowiedzialność finansową Najemcy za powstałe uszkodzenia, w tym także za uszkodzenie lub utratę: kół (felg, kołpaków, opon), szyb, lusterek bocznych, wycieraczek, wnętrza Samochodu i bagażnika, dachu i podwozia Samochodu (w tym tłumika i miski olejowej) oraz tablic rejestracyjnych, a także zabrudzenia Samochodu powodujące trwałe uszkodzenia powierzchni lakierniczej. W przypadku kradzieży Samochodu ogranicza odpowiedzialność  Najemcy do wysokości udziału własnego określonego w ust. 5.
 3.  Wkład własny kierowcy w przypadku niewykupienia ubezpieczenia dodatkowego ( CDW lub SCDW ) wyniesie odpowiednio dla grup samochodów:
  • Grupa A oraz B – 300 Euro
  • Grupa C – 400 Euro
  • Grupa D – 600 Euro
  • Grupa E oraz F – 800 Euro
  • Grupa G – 900 Euro
  • Grupa W – 1000 Euro
  • Grupa K – 1200 Euro
 4. W momencie wykupienia ubezpieczenia dodatkowego SCDW odpowiedzialność kierowcy zostaje zmniejszona do 0 złotych.
 5. W przypadku kradzieży pojazdu i uprzednim odstąpieniu od ochrony przeciw kradzieży (TP) Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność oraz wkład własny do wysokości wartości pojazdu.
 6. Ochrona wynikająca z ust. 1 – 2 powyżej będzie skuteczna jedynie wówczas, gdy Najemca wypełni obowiązki przewidziane na wypadek uszkodzenia Samochodu lub jego wyposażenia, szczegółowo określonych w §6. powyżej. Wykupienie powyższych opcji nie będzie skuteczne w przypadku rażącego lub celowego naruszenia przez Najemcę lub osobę której zgodnie z Umową powierzył prowadzenie samochodu, warunków najmu lub obowiązujących przepisów prawa.
 • 8. Odpowiedzialność Wynajmującego
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mandaty, kary i opłaty, które wynikają z naruszenia przez Najemcę obowiązujących przepisów prawa lub innych przepisów i regulaminów w toku korzystania z Samochodu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które Najemca utracił lub pozostawił w Samochodzie.
 3. Wynajmujący odpowiada za szkody jakie Najemca poniósł w związku z korzystaniem z Samochodu w przypadku, gdy szkody te wynikają z umyślnego działania Wynajmującego lub spowodowane zostały zaniedbaniem Wynajmującego.
 • 9. Dane osobowe
 1. Wynajmujący, jako administrator danych osobowych Najemcy, przetwarza je zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Umowy, w tym także analizy statystyczne, archiwizację, kontrolę należności i ochronę majątku Wynajmującego. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać przekazane w tym zakresie podmiotom współpracującym z Wynajmującym.
 2. Wynajmujący zapewnia Najemcy prawo wglądu w swoje dane i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 • 10. Właściwość
 1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego.